Zásady ochrany osobných údajov

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

Poskytnuté osobné údaje budú použité len pre potreby klubu, nebudú poskytované tretím osobám s výnimkou mena a adresy, ktoré môžu byť poskytnuté distribučným spoločnostiam, len za účelom distribúcie klubových materiálov.
Meno bude uverejnené v zozname členov (webové stránky, prípadne v klubových tlačovinách).
Dávam svoj výslovný súhlas klubu chovateľov Írskych cobov na správu, spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov v rámci počítačovej siete internet ako i vnútornej databázy ICSR v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov, a to najmä v rozsahu údajov uvedených vyššie.
Údaje v mnou uvedenom rozsahu poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy evidencie členov klubu chovateľov Írskych cobov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.