STANOVY

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

Článok 1

Názov a sídlo združenia

 • Názov občianskeho združenia je Klub chovateľov Írskych Cobov Slovenská republika, ICSR
 • Sídlo občianskeho združenia je Majerská 924/10, 971 01. Prievidza.

Článok 2

Ciele združenia

 • Ciele občianskeho združenia sú:
 • Združovanie majiteľov, chovateľov a priaznivcov koní plemena Írsky Cob,
 • Zviditeľnenie plemena Írsky Cob na Slovensku,
 • Reprezentácia Slovenskej republiky,
 • Spolupráca s holandskou plemennou knihou,
 • Rozvoj a vylepšenie chovu koní plemena Írsky Cob
 • Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.

 

Článok 3

Členstvo

 • Členom občianskeho združenia sa môže stať každý chovateľ, majiteľ a priaznivec plemena, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo má na jej území trvalý, prípadne dlhodobý pobyt. Chovatelia zo zahraničia môžu byť prijatí ako hosťujúci členovia.
 • Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia alebo k účasti na činnosti občianskeho združenia.
 • Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť.
 • Žiadnemu členovi občianskeho združenia nesmie byť na ujmu, že je členom združenia, alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.
 • Členstvo vzniká uhradením členského príspevku určeného na príslušný rok rozhodnutím členskej rady a súčasne schválením žiadosti člena členskou radou. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.

 Členovia občianskeho združenia majú právo najmä:

 • zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej rady,
 • zúčastňovať sa na aktivitách občianskeho združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia,
 • žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov občianskeho združenia,
 • podielať sa na príprave a realizácií všetkých akcií, ktoré klub organizuje,
 • rozhodovať o druhu chovu, ktorým bude vykonávať plemenitbu v súlade s chovateľským poriadkom a v závislosti od kvality chovných jedincov,
 • využívať všetky výhody klubom poskytované, pokiaľ plní podmienky, ktoré sú stanovené
 • hosťujúci členovia nemajú hlasovacie právo, ani aktívne a pasívne volebné právo,
 • hosťujúci členovia si záležitosti spojené s chovateľskou činnosťou musia realizovať v rámci organizácie svojej krajiny

 Členovia občianskeho združenia majú povinnosť najmä:

 • uhradiť v stanovenom termíne členský príspevok za príslušný kalendárny rok vo výške určenej rozhodnutím členskej rady,
 • dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté na členskej rade, s ktorými boli oboznámení,
 • aktívne sa zúčastňovať na aktivitách občianskeho združenia pri naplňaní jeho cieľov,
 • Oznamovať výboru klubu zmeny, poznatky a návrhy súvisiace s členstvom v klube chovateľov Írskych Cobov Slovenská republika,
 • Dodržiavať vnútroklubovú disciplínu,
 • Pomáhať svojimi znalosťami a skúsenosťami v činnosti mladým, začínajúcim chovateľom,
 • Propagovať Írskeho Coba a svoj klub

 

 • Členstvo zaniká najmä dňom doručenia oznámenia o vystúpení člena z občianskeho združenia, neuhradením členského príspevku za príslušný kalendárny rok, úmrtím/zánikom osoby, alebo rozhodnutím členskej rady o vylúčení člena z dôvodu porušovania právnych alebo interných predpisov občianskeho združenia.

 

Článok 4

Orgány občianskeho združenia

 • Orgánmi združenia sú:
 • členská rada ako najvyšší orgán občianskeho združenia,
 • predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene združenia,
 • kontrolná rada ako kontrolný orgán občianskeho združenia.

 

 • Členská rada je tvorená všetkými členmi združenia. Zvoláva ju predseda občianskeho združenia, najmenej 15 dní pred jej zasadnutím, a to minimálne štvrročne. Je uznášania-schopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má 1 hlas. Členská rada vykonáva a zodpovedná najmä za tieto činnosti:
 • volí a odvoláva kontrolnú radu občianskeho združenia,
 • schvaľuje akékoľvek zmeny stanov,
 • schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení predloženú kontrolnou radou občianskeho združenia,
 • schvaľuje prijatie nových členov a výšku členského príspevku na kalendárny rok,
 • rozhoduje o zániku občianskeho združenia,
 • rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom združenia.

 

 • Predseda občianskeho združenia koná navonok v mene občianskeho združenia ako štatutárny orgán. Predseda občianskeho združenia zvoláva zasadnutia členskej rady a riadi jej priebeh. Predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu podpisu a menu pripojí názov občianskeho združenia a funkciu.

 

 • Predseda občianskeho združenia je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi v mene občianskeho združenia, na zabezpečenie kontinuity fungovania občianskeho združenia.

 

 • Kontrolná rada je kontrolným orgánom občianskeho združenia. Všetci členovia, orgány a funkcionári občianskeho združenia jej musia poskytnúť všetky informácie, dokumenty a podklady na vypracovanie správy o hospodárení združenia za príslušný kalendárny rok. Kontrolná rada je volená a odvolávaná členskou radou, pričom musí mať vždy minimálne troch členov.

 

 • Všetci funkcionári zvolení alebo odvolaní členskou radou musia byť uvedení v zápisnici zo zasadnutia členskej rady menom, priezviskom a dátumom narodenia.

 

 • Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho združenia oznamuje predseda občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich zvolenia alebo odvolania.

Článok 5

Zásady hospodárenia

 • Občianskeho združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaných z darov, grantov, členských príspevkov, alebo z podielu dane.
 • Na každý rok vypracuje plán hospodárenia a rozpočet občianskeho združenia kontrolná rada spoločne s predsedom občianskeho združenia. Tento rozpočet a plán predložia na schválenie členskej rade.
 • Majetok slúži len na napĺňanie cieľov občianskeho združenia a na jeho ďalší rozvoj.
 • Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 • Práva a povinnosti členov, a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
 • Tieto stanovy boli vyhotovené dňa: 01.06.2018.