Klub chovateľov Írskych Cobov Slovenská republika (skr. ICSR) je občianske združenie založené 20. 07. 2018 ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Sme jediné občianske združenie, ktoré združuje majiteľov, chovateľov a priaznivcov málopočetného plemena koňa s názvom Írsky Cob (skr. IC). 

Hlavným cieľom založenia klubu ICSR bolo združiť majiteľov a chovateľov IC, pokračovať a rozširovať kvalitný chov IC na Slovensku, dosiahnuť toho, aby pre svoju krásu, ladnosť, majestátnosť, priateľskú povahu a pracovitosť bol zaradený medzi obľúbené plemená. Rozhodli sme sa dokázať, že odhodlanosť a statočná práca prinesú svoje ovocie. 

Klub sa riadi stanovami, ktoré boli schválené dňa 20. 07. 2018 MV SR. 

Prvoradou úlohou klubu je predovšetkým zabezpečovať chov čistokrvných Írskych Cobov. K tomuto cieľu dospeje klub plnením viacerých úloh:

 • Prostredníctvom ICS NL zabezpečuje garanciu plemena IC
 • Organizuje a zabezpečuje cieľavedomú plemenitbu zameranú na udržanie, zlepšenie a spojenie vhodných vlastnosti koní
 • Zameriava sa na rozširovanie chovateľskej základne.
 • Umožňuje odborné posúdenie koní na chovných zvodoch a špeciálnych výstavách.
 • Zabezpečuje zjednocovanie názorov a pohľadov na štandard a jeho vysvetľovanie
 • Zabezpečuje vedenie plemennej dokumentácie pre členov i nečlenov klubu
 • Poskytuje poradenskú službu ohľadom chovu
 • Predkladá návrhy na školenie
 • Spolupracuje doma i v zahraničí s klubmi IC
 • Schvaľuje predpisy súvisiace s chovom, zvodom a zápisom žriebät, výstavný poriadok a ďalšie predpisy.
 • Pre svoje potreby vydáva informačný spravodaj. Zabezpečuje získavanie informácii o IC a jeho chovateľoch a súčasne ich informuje o plnení úloh, činnosti klubu a aj o činnosti chovateľov.
 • Svoju činnosť zabezpečuje využívaním všetkých možností na samostatné financovanie, rešpektujúc platné nariadenia a zákony.

ICSR vyvíja aktivity v oblasti spolupráce s klubmi iných krajín.

 • Holandsko (ICS NL)